Tiếng Anh thương mại

(Học tiếng Anh thương mại ở Philippines)

Nâng cao cơ hội nghề nghiệp của bạn với các khóa học tiếng Anh thương mại thực tế của chúng tôi, trong đó bao gồm các khóa học tổng quát, chuyên sâu và chuyên ngành. Chúng tôi chú trọng giúp bạn những kỹ năng giao tiếp, sự tự tin và lưu loát trong các tình huống kinh doanh thực tế.

Chương trình tiếng Anh thương mại

Khóa học tiếng Anh thương mại A
Gồm 6 lớp học mỗi ngày; 50 phút mỗi tiết học:

  • 4 lớp học một kèm một với giáo viên Filipino
  • 2 lớp học nhóm với giáo viên Bản ngữ

Khóa học tiếng Anh thương mại B
Gồm 8 lớp học mỗi ngày; 50 phút mỗi tiết học:

  • 6 lớp học một kèm một với giáo viên Filipino
  • 2 lớp học nhóm với giáo viên Bản ngữ

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN