Tiếng Anh giao tiếp

(Học tiếng Anh giao tiếp ở Philippines)

Khóa học tiếng Anh giao tiếp của chúng tôi nhằm phát triển tất cả các khía cạnh của ngôn ngữ tiếng Anh.  Khóa học cung cấp cho sinh viên cơ hội để cải thiện kỹ năng Anh ngữ của mình trong một môi trường thân thiện và vui vẻ.

Chương trình tiếng Anh giao tiếp

Khóa học Giao tiếp A Gồm 6 lớp học mỗi ngày; 50 phút mỗi tiết học: 

  • 4 lớp học một kèm một với giáo viên Filipino
  • 2 lớp học nhóm với giáo viên Bản ngữ

Khóa học Giao tiếp B Gồm 8 lớp học mỗi ngày; 50 phút mỗi tiết học:

  • 6 lớp học một kèm một với giáo viên Filipino
  • 2 lớp học nhóm với giáo viên Bản ngữ